Algemene voorwaarden

 

Algemene inschrijvingsvoorwaarden voor vorming

1.    Definities

1.1        Onder het begrip “klant” wordt verstaan: particuliere personen die zich, of rechtspersonen die zich ten behoeve van een natuurlijke persoon, inschrijven voor een permanentevorming.

1.2        Onder het begrip “aanbieder” wordt verstaan: de organisator van een vorming.

1.3        Onder het begrip “vorming” wordt het geheel van navormings- en bijscholings-programma’s verstaan voor persoonlijke of beroepsmatige doeleinden, die allerlei vormen kunnen aannemen. 

2.    Toepassingsgebied

2.1        Deze algemene inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke inschrijving voor vorming die tegen betaling of gratis wordt aangeboden door La Plus Belle Beauty Bar (hierna “LPBBB”), behoudens wanneer   hiervan in een individuele overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.

2.2        Deze algemene inschrijvingsvoorwaarden worden beschouwd als aanvaard door de klant door het enkele feit van de inschrijving voor de vorming, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden  slechts wanneer ze schriftelijk en uitdrukkelijk door LPBBB werdenaanvaard.

2.3        De aanbieder behoudt zich het recht voor om zijn algemene inschrijvingsvoorwaarden te wijzigen, zonder de klanterpersoonlijkvanopdehoogtetebrengenenzonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Op de lopende overeenkomstenblijven evenwel de algemene inschrijvingsvoorwaarden geldendie van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van deovereenkomst.

2.4        De tekst van deze inschrijvingsvoorwaarden is beschikbaar op de website van LPBBB en wordt op het eerste verzoek aan iedere belanghebbende toegezonden.

3.    Inschrijving

3.1        De klant kan zich inschrijven via de door de aanbieder (schriftelijke) aangeboden inschrijfmogelijkheid.

3.2        De klant kan zich inschrijven tot de uiterste inschrijfdatum die opgegeven wordt door de aanbieder van de betreffende vorming. Inschrijvingen na deze opgegeven datum kunnen worden geweigerd. Als geen uiterste inschrijfdatum expliciet vermeld wordt door de aanbieder, dan geldt de (begin)datum van de activiteit als uitersteinschrijfdatum.

3.3        De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of iederanderfamilielidvandeklantvertegenwoordigthemen wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover deaanbieder.

3.4        Doordeinschrijvingverklaartdeklantzichakkoordmet deze algemeneinschrijvings-voorwaarden.

 4.    Annulering van deinschrijving

4.1        De klant kan zijn inschrijving schriftelijk wijzigen of annuleren (per gewone of aangetekende brief of per e-mail), onverminderd de onderstaande voorwaarden.  

4.2        Annulering van de inschrijving tot zeven (7) kalenderdagen voor de (begin)datum van de vorming is in de basis kosteloos, maar reeds gemaakte kosten op het moment van annulering (cursusmateriaal, eten, etc.) worden door de aanbieder in rekening gebracht.

Bij annulering korter dan zeven (7) kalenderdagen voor de (begin)datum van de vorming wordt de volledige prijs  van de vormingaangerekend. 

4.3        Bij annulering korter dan zeven (7) kalenderdagen voor de (begin)datum van een permanente vorming, die gratis of voor minder dan 25 euro wordt aangeboden, kan de aanbieder een administratieve kost van 25 euro aanrekenen.

4.4        Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of nietverschijnenopdevormingomwelkereden dan ook.

4.5        Wie ingeschreven is voor een vorming, maar niet kan deelnemen, kan zich zonder extra kosten laten vervangen voor zover de aanbieder zich daartegen niet verzet. Vervanging kan enkel gebeuren na schriftelijke melding van de klant aan de aanbieder en dit uiterlijk 2 werkdagen voor de (begin)datum van de vorming.

5.    Deelnamegelden enbetaling

5.1        De deelnamegelden voor de vorming worden bepaald door de aanbieder en vermeld bij de aankondiging van de activiteit. De deelnamegelden kunnen steeds gewijzigd worden door de aanbieder, zonder voorafgaand bericht aan de klant. Zodra echter de klant zich heeft ingeschreven, geldt het deelnamegeld dat van toepassing was op het ogenblik van de inschrijving.

5.2        De manier van betaling van deelnamegelden voor een vorming wordt bepaald door de aanbieder en vermeld bij de aankondiging van de activiteit. De klant kan steeds, voorafgaand aan zijn betaling van het deelnamegeld, een factuur vragen aan de aanbieder. De betaling van een factuur dient te gebeuren door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van LPBBB met vermelding van de gestructureerde mededeling vermeld op de factuur.

5.3        De klant is verplicht om de facturen te betalen, zonder aftrek, inhouding of korting, binnen dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum. 

5.4        Elke betwisting van de factuur dient kenbaar gemaakt te worden bij aangetekend schrijven binnen de dertig kalenderdagen na de factuurdatum. Na die datum doet de klant formeel afstand van ieder protest.

5.5        In geval van niet tijdige betaling is de klant bovenop de verschuldigde hoofdsom een aanmaningskost verschuldigd ten bedrage van 20 euro en zal, van rechtswege en zonder noodzaak van ingebrekestelling , een verwijlrente van 1% per maand vanaf factuurdatum worden aangerekend op de hoofdsom. In geval van blijvende niet-betaling zal de factuur doorgegeven worden aan een incassobureau.  De incassokosten komen voor rekening van de klant. Alsdan zal een schadeloosstelling van 15% met een minimum van 40,00 euro in rekening gebracht worden. Bij uitblijven van een minnelijke regeling kan er eveneens tot een gerechtelijke procedure overgegaan worden. De eventuele bijkomende gerechtskosten en kosten voor juridische bijstand zullen bij veroordeling volledig ten laste komen van de klant.

 6.     Wijziging en annulering door deaanbieder

6.1        De aanbieder kan de door de klant geplaatste inschrijving(en) annuleren in geval van overmacht, zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding, behoudens de terugbetaling van het reeds betaalde deelnamegeld.

6.2        De aanbieder kan de door de klant geplaatste inschrijving(en) ook annuleren in de gevallen waarin er te weinig inschrijvingen zijn, of de lesgever(s) niet beschikbaar zijn/is, zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding, behoudens de volledige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde deelnamegeld.

6.3        Als de aanbieder het tijdstip, de datum of de locatie van de vorming wijzigt, kan de klant zijn inschrijving kosteloos annuleren, met terugbetaling van het eventueel reeds betaalde deelnamegeld, zonder dat de klant evenwel recht heeft op een schadevergoeding.

 7.    Intellectuelerechten

Noch de inschrijving, noch de deelname aan devormingdoeninhoofdevandeklanteenrecht ontstaan op de overname of verspreiding van de inhoud of vorm van de vorming.

 8.    Exclusieve bevoegdheid – toepasselijkrecht

8.1        Ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de gesloten overeenkomsten en de onderhavige algemene voorwaarden vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen – afdeling Turnhout. 

8.2        Ieder geschil tussen de klant en de aanbieder wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.